Stratford School

Elementary School

Stratford School
Website:
Principal:
Mrs. Eileen Velez-Vota
Phone:
516-478-1500
Other:
Address:
97 Stratford Avenue
Garden City, NY 11530